zdjecie_aktualnosci

Regulamin

§1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

ALAB - ALAB Laboratoria Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego -Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000040890. Adres: ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP: 5220000217, REGON: 008105218, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.).

Konto Indywidualne - strona www udostępniona w Serwisie po zalogowaniu, przeznaczona do pobierania informacji o zakończonych wydarzeniach, certyfikatach.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem www.konferecje.alab.com.pl, za pośrednictwem którego osoba zainteresowana może dokonać rejestracji na wydarzenie organizowane przez ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi przez ALAB drogą elektroniczną

Użytkownik - osoba posiadające Konto w Serwisie

Wydarzenie – płatna konferencja szkoleniowo-naukowa

Zamówienie – rejestracja na wydarzenie płatne lub nie, zawarte drogą elektroniczną za pośrednictwem strony

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, służący do zalogowania się do Serwisu.

Hasło - indywidualne hasło dostępu do Serwisu. ALAB nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Serwisu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 

§2
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) i określa zasady korzystania z Serwisu, działającego pod adresem www.konferecje.alab.com.pl,

Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

W celu złożenia rejestracji na Wydarzenie niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika Indywidualnego Konta w Serwisie.

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 3
Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz Konta stacja użytkowa (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) Pacjenta, powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:

Minimalne wymagania:

 • komputer z procesorem 1.0 GHz
 • 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
 • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 • dostęp do Internetu
 • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Zalecane wymagania:

 • komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
 • 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
 • około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
 • dostęp do Internetu
 • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

Wymagania systemowe:

 • system operacyjny Microsoft Windows (Vista/7/8/8.1)
 • środowisko Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowszy

ALAB nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Pacjentem, a Licencjodawcą.

Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do następującej rozdzielczości ekranu 1152x864

§ 4
Rodzaj i zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem Serwisu, ALAB umożliwia Użytkownikowi zapisanie się na proponowane wydarzenie tj. konferencje, webinaria organizowane przez ALAB.

Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zalogować się, na Indywidualne Konto, w którym znajdować się będą linki do plików stanowiących relację z wydarzeń, prezentacje, zdjęcia, w których użytkownik brał udział.

Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 6 Regulaminu korzystanie z funkcjonalności Indywidualnego Konta jest nieodpłatne dla Użytkownika z tym, że ALAB nie ponosi kosztów połączenia internetowego za pomocą którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

§5
Rejestracja

Użytkownik może zarejestrować swój udział w danym Wydarzeniu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Przed pierwszą rejestracją Użytkownik jest zobowiązany dokonać bezpłatnej procedury rejestracyjnej w celu utworzenia Indywidualnego Konta Użytkownika. Procedura ta wymaga uzupełnienia danych, bez ich uzupełniania nie jest możliwe założenie Indywidualnego Konta koniecznego do rejestracji na wybrane wydarzenie. Wymagane dane:

e-mail – e-mail jest również loginem, który wraz z hasłem będzie umożliwiał zalogowanie się do konta,

imię – imię właściciela tworzonego konta,

nazwisko – nazwisko właściciela tworzonego konta,

opcjonalnie telefon komórkowy – telefon komórkowy właściciela tworzonego konta

dane do faktury jeżeli Użytkownik postanowi skorzystać z płatnych usług, oferowanych w ramach Serwisu i zażąda wystawienia faktury VAT.

§6
Wydarzenia

W ramach korzystania z Serwisu Użytkownikowi mogą zostać zaoferowane płatne usługi w postaci możliwości udziału w Wydarzeniach, tj. konferencja naukowo-szkoleniowa, na zasadach, określonych w niniejszym Regulaminie. Harmonogram Wydarzeń jest udostępniany Użytkownikowi w ramach Serwisu pod adresem www.konferencje.alab.com.pl

Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu za pośrednictwem Indywidualnego Konta może dokonać rejestracji na wybrane Wydarzenie, którym jest zainteresowany. W kolejnym kroku Użytkownik wybiera opcje płatności w przypadku wydarzenia odpłatnego, a następnie przechodzi do podsumowania zamówienia. Podczas podsumowania rejestracji na wydarzenie deklaruje chęć lub nie, otrzymania faktury po dokonaniu płatności. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dokonuje płatności za udział w wydarzeniu za pomocą systemu szybkich płatności Dotpay według opcji dostępnych w systemie lub z możliwością późniejszej płatności.

Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji na Wydarzenie.

§7
Płatności

Wszystkie ceny za oferowane Wydarzenia, podane w Serwisie, są cenami brutto. Informacje o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.

Użytkownik dokonuje płatności za udział w Wydarzeniu za pomocą systemu Dotpay lub tradycyjnym przelewem bankowym.

ALAB nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższej formy płatności.

§8
Rozwiązanie umowy

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Indywidualne Konto kierując wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usunięcie Indywidualnego Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

Użytkownik, który wykupił udział w Wydarzeniu ma prawo bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w wykupionym Wydarzeniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej www.konferencje.alab.com.pl

ALAB gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika w oświadczeniu o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu

Usunięcie Indywidualnego Konta w Serwisie, następuję w ciągu 30 dni od wysłania droga elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomości z wnioskiem o usunięcie Indywidualnego Konta.

Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji, w trybie, wskazanym w §9 Regulaminu.

 

§9
Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:

za pomocą formularza znajdującego się na stronie: konferenjce.alab.com.pl

drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listownie na adres:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: login Użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),

oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,

określenie ewentualnych żądań Użytkownika

numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.

Reklamacje, dotyczące udziału Użytkownika w Wydarzeniach, rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku Użytkownik informowany jest listownie/pocztą elektroniczną/ telefonicznie.

§7
Polityka Prywatności

Użytkownik poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”. przez ALAB w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Administratorem danych osobowych jest ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie tj. faktura, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.

ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.

Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie składania nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik jeśli przepisy prawa nie skazują inaczej, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
g. usunięcia swoich danych osobowych
h. sprostowania swoich danych osobowych

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres ALAB Laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.

Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

ALAB zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w RODO w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

W Serwisie wykorzystane są pliki typu Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

ALAB szyfruje dane wykorzystywane w Serwisie są za pomocą protokołu SSL.

ALAB nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

ALAB nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie ALAB prezentuje dla Użytkownika.

ALAB nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.

§8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

ALAB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.